strona główna usługi detektywistyczne wywiad gospodarczy porady prawne

Windykacja karna sposobem na dłużnika.

Windykacja karna- zbieranie dowodów, składanie zawiadomień i wniosków dowodowych  , współpraca z organami ścigania, reprezentacja pokrzywdzonego w procesie karnym.
Procedura standardowa obejmuje:

 1. Zawiadomienie dłużnika o ustanowieniu firmy ENIGMA jako reprezentanta  interesów wierzyciela.
 2. Spotkanie negocjacyjne i wskazanie konsekwencji karnych grożących z tytułu nie regulowania zobowiązań.
 3. Poszukiwanie innych poszkodowanych przez nieuczciwego kontrahenta.
 4. Przygotowanie materiału w formie rozpoznania sytuacji materialnej i prawnej dłużnika - za zgodą wierzyciela. Zebranie informacji o majątku  dłużnika.
 5. Zebranie materiału dowodowego umożliwiającego skierowanie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa do prokuratury z uwzględnieniem dążenia do wykazania zbiegu czynów (ustalenie  innych poszkodowanych).
 6. Współpraca z organami ścigania w toku postępowania przygotowawczego - za zgodą wierzyciela.
 7. Po skierowaniu aktu oskarżenia przez Prokuratora do Sądu istnieje ewentualność reprezentowania w procesie karnym przez prawnika naszej firmy interesów pokrzywdzonego.
 8. Połączenie roszczenia cywilnego o naprawienie szkody z procesem karnym.

Zalety procedury:

 1. Nie ponoszenie  kosztów postępowania cywilnego.
 2. Ułatwienie  postępowania egzekucyjnego.
 3. Silny nacisk psychologiczny na dłużnika.
 4. Wzmocnienie pozycji strony w negocjacjach.

Działania przez nas podejmowane prowadzone są w zgodności  z obowiązującymi  przepisami prawa  mają charakter działań niekonwencjonalnych i stanowią skuteczną alternatywę dla cywilnego  sposobu dochodzenia roszczeń.
Przeprowadzane w ramach działań niezbędne czynności:
Przeprowadzenie wywiadu w porozumieniu z innymi wierzycielami podmiotu w celu zebrania dowodów umożliwiających oskarżenie o popełnienie czynu z art. 286. § 1.Kodeksu Karnego: "Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania. (...)".
Przesłanką umożliwiającą udowodnienie czynu jest zła wola, w tym wypadku działania na szkodę wielu podmiotów są decydujące.
Przeprowadzenie rozmów z innymi wierzycielami Podmiotu  w celu zebrania dowodów umożliwiających oskarżenie o popełnienie czynu z art. 300. Kodeksu Karnego: "§ 1. Kto, w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku, (...) § 3. Jeżeli czyn określony w § 1 wyrządził szkodę wielu wierzycielom, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. (...)". Przesłanką umożliwiającą udowodnienie czynu jest udowodnienie konkretnych faktów związanych z pozbyciem się konkretnych składników majątku rzeczowego lub nie rzeczowego.
Niezwykle istotnym jest, iż nasze działania oprócz aspektów podniesionych wcześniej mają  wpływ na wymagalność spełnienia roszczenia przez dłużnika względem wierzyciela (orzekając obowiązek naprawienia szkody nie stosuje się przepisów prawa cywilnego o przedawnieniu roszczenia.przepis ten w tej sytuacji może  posiadać  kolosalne znaczenie prawne z uwagi choćby na fakt ,iż przestępstwo oszustwa przedawnia się dopiero po upływie 10 lat od czasu jego popełnienia).
Podejmowane przez nas działania  wzmocnią także proces egzekucji należności już rozpoczętej  w sytuacji kiedy jako Wierzyciele posiadacie Państwo wyrok cywilny zasądzający zwrot należności. Perspektywa wymierzenia sankcji karnej lub też możliwość orzeczenia środków karnych przez sąd z całą pewnością będzie stanowiła dla Dłużnika "dodatkowy bodziec" zwrotu należności.
Wywiad  gospodarczy:
Jednakże jak dowodzi życie. najlepszą metodą na uniknięcie problemów, jakie stanowi windykacja długów jest przeprowadzenie wywiadu gospodarczego przed zawarciem jakichkolwiek wiążących umów. Niestety dość często informacje ogólnodostępne są niewystarczające, by poznać prawdziwy stan finansowy kontrahentów. Większość danych dotyczących firmy pochodzi z innych źródeł, innych niż rejestry, ewidencje, informacje samego podmiotu. Biuro detektywistyczne jest  idealnym  miejscem, do którego warto się zgłosić przed zawarciem umowy z "podejrzanym kontrahentem". Powinniśmy dbać o nasze finanse i zapobiegać sytuacjom, kiedy jedynym działaniem, jakie nam pozostaje w celu odzyskania długów jest windykacja wierzytelności. Trzeba pamiętać, że windykacja należności jest o wiele trudniejsza i może być mniej skuteczna niż przeprowadzony wcześniej wywiad gospodarczy. Nasza firma jest  miejscem, do którego możecie się zgłosić, by zlecić przeprowadzenie wywiadu gospodarczego. Dzięki niemu dowiecie się o potencjalnym kontrahencie wystarczająco dużo by zdecydować, czy warto podpisywać z nim umowę.

"ENIGMA" MAREK ROSIAK
UL. LUDOWA 1C
58-304 WAŁBRZYCH
WWW.ENIGMA-ROSIAK.PL
Usługi detektywistyczne  - Marek Rosiak "Enigma"
Tel.509-938-556
                                    

Zapraszam Państwa do skorzystania z naszych usług
Marek Rosiak


analizy detektywistyczne,analizy rynku,badanie rynku,detektyw,dolnoslaskie,dolnośląskie,dowody zbrodni,ekspertyzy kryminalistyczne,enigma,enigmarosiak,enigma-rosiak,gospodarczy,infobrokering,infobrokerstwo,konsultacje prawne,licencja,ludowa,marek,pisma procesowe,podsłuchy,porady detektywa,porady prawne,poszukiwanie,prawo,raporty,rosiak,rosiak-enigma,uslugi,usługi detektywistyczne,utracone mienie,wałbrzych,walbrzych,wywiad gospodarczy,Analizy Detektywistyczne,Analizy rynku,Badanie rynku,Detektyw,Dolnoslaskie,Dolnośląskie,Dowody zbrodni,Ekspertyzy Kryminalistyczne,Enigma,Enigmarosiak,Enigma-rosiak,Gospodarczy,Infobrokering,Infobrokerstwo,Konsultacje prawne,Licencja,Ludowa,Marek,Pisma procesowe,Podsłuchy,Porady detektywa,Porady prawne,Poszukiwanie,Prawo,Raporty,Rosiak,Rosiak-enigma,Uslugi,Usługi Detektywistyczne,Utracone mienie,Wałbrzych,Walbrzych,Wywiad gospodarczy,ANALIZY DETEKTYWISTYCZNE,ANALIZY RYNKU,BADANIE RYNKU,DETEKTYW,DOLNOSLASKIE,DOLNOŚLĄSKIE,DOWODY ZBRODNI,EKSPERTYZY KRYMINALISTYCZNE,ENIGMA,ENIGMAROSIAK,ENIGMA-ROSIAK,GOSPODARCZY,INFOBROKERING,INFOBROKERSTWO,KONSULTACJE PRAWNE,LICENCJA,LUDOWA,MAREK,PISMA PROCESOWE,PODSŁUCHY,PORADY DETEKTYWA,PORADY PRAWNE,POSZUKIWANIE,RAPORTY,ROSIAK,ROSIAK-ENIGMA,USŁUGI,USŁUGI DETEKTYWISTYCZNE,UTRACONE MIENIE,WAŁBRZYCH,WALBRZYCH,WYWIAD GOSPODARCZY home e-mail